นักกีฬาประเภท Special Member เป็นนักกีฬาที่ถูกคัดเลือกมาจากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ด้อยโอกาส หรือเยาวชนที่ขาดแคลนรายได้ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม เราเรียกพวกเขาสั้นๆ ว่า “นักกีฬาพิเศษ”

ในเบื้องต้น ทีม Beyond ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการให้นักกีฬาที่ปลูกถ่ายอวัยวะจำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับสมาชิกอื่นๆ ของทีม นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาที่ด้อยโอกาสและพิการอีกจำนวนหนึ่ง ที่จะเข้ามาร่วมซ้อมกับทีม Beyond ต่อไปในอนาคตด้วย

รายชื่อนักกีฬาพิเศษทั้ง 5 คน ได้แก่

1. นายประหยัด สุขขี อายุ 37 ปี  (เปลี่ยนไต)

2. นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์ อายุ 45 ปี (เปลี่ยนไต)

3. นายวรรษภณ ธรรมนิยม อายุ 33 ปี (ปลูกถ่ายไขกระดูก)

4. น.ส.ช่อผกา พุ่มนิคม อายุ 30 ปี (เปลี่ยนไต)

5. น.ส. นารีรัตน์ ธงสันเทียะ อายุ 34 ปี (เปลี่ยนไต)

นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1 คน ได้แก่

1. บังบู ลิเซ็น อายุ 17 ปี